Het is nog wat frisjes is buiten, de kachel brandt nog en ik loop in een dikke trui. Maar het winterse cocoonen is niet langer aan mij besteedt. De lucht is bezwangerd van energie: Energie die bespaard kan worden bij bedrijven en in woningen, energie die opgewekt kan worden. Ondermeer door burgercollectieven en ondernemingen. En vooral de energie, die ik met plezier aan de dag leg om die initiatieven mede vorm te geven en dat we merken dat het aanslaat!

Ondermeer in de Rotterdamse haven waar een nieuwe generatie verlichting zijn weg lijkt te vinden op bedrijfsterreinen en in opslagloodsen en waar eenvoudige maatregelen tot een dramatische daling leidt van het aardgasverbruik!

Ook grootschalige zonne-energie-installaties op daken van grote bedrijven ondervinden in toenemende mate belangstelling van ondernemers. Dit zal zeker sterk toenemen als de wetgever deze zomer het salderen op afstand mogelijk gaat maken met gunstigere energiebelasting op zelf op afstand opgewekte energie voor eigen gebruik.

In Schiedam is het Energie Collectief Schiedam (i.o), waar ikzelf deel van uitmaak druk bezig met het ontwikkelen van verschillende duurzame energieprojecten. Beleid van de initiatiefnemers is in tegenstelling tot vele andere energiecolectieven: “Eerst projecten en dan leden werven” Dan weten de aspirantleden dat we niet het zoveelste energie-inkoopcollectief zijn, maar dat we serieus met eigen opwekking bezig zijn en de lokale gemeenschap daarvan laten profiteren.

In Midden Brabant denken we met ondernemers na over nuttig gebruik van restwarmte van de ene onderneming naar de andere. Maar ook over collectieve windopwekking, waterkrachtcentrales, zonne-installaties en biomassacentrales.

Ook in Tilburg doen we aan energie-efficiency op bedrijfsterreinen. Hieronder een persbericht, waar we vanuit MOED invulling aan gegeven hebben:

Green Deal op Kraaiven succesvol

Ook goede resultaten bij andere bedrijven in regio Midden-Brabant

Afgelopen jaar hebben Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en de gemeente Tilburg afspraken gemaakt over hun gezamenlijke ambities om te komen tot een overkoepelende energetische aanpak op de Tilburgse bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Green Deal Energieke Bedrijventerreinen regio Tilburg’. Op bedrijventerrein Kraaiven is inmiddels een start gemaakt met deze aanpak en hebben zich 23 bedrijven aangemeld.

Als alle geplande maatregelen door het bedrijventerrein worden uitgevoerd, levert dit een reductie op de CO2 – uitstoot op van 600.000 kg. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 133 huishoudens of 125.000 autokilo- meters. Met de inmiddels uitgevoerde en nog geplande maatregelen kan op elektriciteit per jaar zo’n 900.000 kWh worden bespaard. De totale jaarlijkse besparing op aardgas is 70.000 m3 en op warmte 280 GJ. Voor de deel- nemende bedrijven leveren deze maatregelen een kostenbesparing op van ongeveer 135.000 euro.

Bij de uitvoering van deze Green Deal heeft de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) samengewerkt met BORT Kraaiven en Stichting Parkmanagement Tilburg (SPT), die een actieve rol hebben gespeeld bij het benaderen van bedrijven.

MOED

MOED zal de uitvoering van de green deal op Kraaiven actief blijven volgen en faciliteren, bijvoorbeeld door de opzet van een onafhankelijke ‘Energie Service Company’ die de benodigde investeringen voor energiebesparing kan overnemen. Hierdoor kunnen bedrijven tegen gelijkblijvende energiekosten hun investeringsruimte behouden en op termijn de investering overnemen. Een ander initiatief dat MOED op korte termijn oppakt, is om onder- nemers op Kraaiven te zoeken naar alternatieve duurzame en goedkopere warmtevoorziening.

Herman Gels, programmamanager van MOED: “Deze concrete resultaten op Kraaiven laten zien dat de bedrijfs- terreingerichte aanpak werkt. Dat smaakt naar meer. Ik nodig daarom ook andere bedrijventerreinen uit om met ons in gesprek te gaan over een Green Deal”.

Green Deals

Green Deals zijn projecten die gericht zijn op energiebesparing of het opwekken van (lokale) duurzame energie en dragen bij aan de doelstelling van een klimaatneutraal en -bestendig Tilburg in 2045. De diverse deals zijn gericht op het bereiken van structurele besparingen, duurzaam economisch herstel en regionale werkgelegenheid en zetten aan tot samenwerking en meer maatschappelijke betrokkenheid.

Wethouder Berend de Vries van Milieu: “Goed om te zien dat de Green Deals voor Kraaiven en in de regio al direct vruchten afwerpen. Deze getallen bewijzen dat klimaatambities en kostenbesparing uitstekend hand in hand gaan. Green Deals zijn een belangrijke basis voor ons Tilburgse klimaatprogramma. Door een toename van investeringen in duurzame energie proberen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee werken we aan een duurzame economische ontwikkeling en groei, versterken we onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat Tilburgers hun koopkracht kunnen behouden”.

Midden-Brabant

Inmiddels hebben, naast de bedrijven op Kraaiven, ook 30 bedrijven elders in de regio Midden-Brabant hun energie – huishouding laten scannen en besparingsmogelijkheden in beeld laten brengen. Deze ‘Green Deal Midden-Brabant’ is tot stand gekomen in samenwerking met Ondernemersvereniging Riel, Parkmanagement Waalwijk, BCO en Midpoint Brabant.